Share
HomeMessageCall Us

नवीनतम संदेश

बांध.वि.कार्यारंभ आदेश २०१६-१७ व २०१७-१८

पांढरी ते काळे रस्त्यावर रेज कोलवेचे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

नवरगाव ते भर्रीतोला रस्त्यावर रेज कोलवेचे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

तांबडा टोला तांबडा ते अलेंगा रस्त्याचे बांधकाम - कार्यारंभ आदेश

कैमुल पोच मार्गावर रेज कोलवेचे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

MHS 11 ते वासाला इंजेवारी पेट तुकूम सुर्याडोंगरी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण - कार्यारंभ आदेश

कोत्तुर पोच मार्गाची सुधारणा करणे - कार्यारंभ आदेश

कोटगुल शिवराजपूर   नागपूर रस्त्याची दर्जोन्नती करणे -कार्यारंभ आदेश

टेका मेंढा पोच मार्गावर रेज कोजवेज चे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

कंबालपेठा मदाराम रस्त्याची सुधारणा करणे - कार्यारंभ आदेश

येलचील पिलीगुदम फोदेवाडा रस्त्याची सुधारणा करणे - कार्यारंभ आदेश

पदीकासा ते बोगाटोला रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे - कार्यारंभ आदेश

भटेगाव येडापूर आंबेझारी रस्त्याचे डांबरीकरण करणे - कार्यारंभ आदेश

चारभत्ती सिंदेसुर पिटेसूर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे - कार्यारंभ आदेश

हाले कन्हार पळसगाव दर्गापूर रस्त्याची सुधारणा करणे - कार्यारंभ आदेश

कासारबोडी चरविदंड पालापुंडी येडासकुही रस्ता डांबरी नूतनीकरण करणे - कार्यारंभ आदेश

देचली मुखानपल्ली रोड चे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

घारगाव उसेगाव स्मशान घाट रस्त्याचे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

देचलीपेठा कोपेला रस्त्याची सुधारणा करणे - कार्यारंभ आदेश

अडपल्ली चेक बामण पेठ ते तालुका सिमे पर्यंत रस्त्यावर मोरीचे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

रमेश गुडम झिन्गानुर रस्त्याची सुधारणा करणे - कार्यारंभ आदेश

देचलीपेठा कोपेला रस्त्याची सुधारणा करणे - कार्यारंभ आदेश

तांडगाव पल्ली रस्त्याचे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

बासागुंडा येचली मान्नेराजाराम मदवेली रस्त्याचे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

क्रिष्णार आरेवाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

जुवी पोच मार्गावर मोरीचे बांधकाम करणे - कार्यारंभ आदेश

जानमपल्ली पोच मार्गाची सुधारणा करणे - कार्यारंभ आदेश

प्र रा मा 11 ला जोडणारा वडसा कुरुड रस्ता वर मोरी बांधकाम व रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे - कार्यारंभ आदेश

अर्कापल्ली पोच मार्गाचे खडीकरण - कार्यारंभ आदेश

कळम्तोला / कळम्तोलाचेक रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण - कार्यारंभ आदेश

कोरेगाव रावणवाडी रस्ता डांबरी नुतनीकरण करणे - कार्यारंभ आदेश

रामसागर मुरखला चक सोनापूर हेटी भोगनबोडी कार्कापल्ली रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे - कार्यारंभ आदेश

देऊळगाव मिचगाव रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण - कार्यारंभ आदेश


Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या