Share
HomeMessageCall Us

नवीनतम संदेश

बदलीसंदर्भात तात्पुरती सेवाज्येष्ठता या

शिक्षण विभाग(प्राथ): विस्तार अधिकारी(शिक्षण) तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View Click Here 

शिक्षण विभाग(प्राथ): केंद्र प्रमुख तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View Click Here 

पशु संवर्धन विभाग : सहा.पशुधन विकास अधिकारी तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View Click Here

पशु संवर्धन विभाग : पशुधन पर्यवेक्षक तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View Click Here

पशु संवर्धन विभाग : पशुपट्टीबंधक तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View Click Here 

बांधकाम विभाग : कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View Click Here

बांधकाम विभाग : स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View Click Here

सिंचाई विभाग :क. अभियंता/शाखा अभियंता (लघू.पा.वि.) तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View Click Here

महिला व बालकल्याण विभाग :अंगणवाडी पर्यवेक्षिका संवर्गातील बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती प्राथमिक  यादी To View Click Here

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग :कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ अभियंता(यां)/हातपंप यांत्रिकी/वीजतंत्री संवर्गातील बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View Click Here

आरोग्य विभाग: आरोग्य सेवक (महिला) तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी परिपत्रक  To View  Click Here

आरोग्य विभाग: आरोग्य सेवक (महिला) तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View  Click Here 

आरोग्य विभाग: आरोग्य सहाय्यक (महिला) तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी परिपत्रक  To View  Click Here

आरोग्य विभाग: आरोग्य सहाय्यक (महिला) तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View  Click Here

आरोग्य विभाग: सेवा ज्येष्ठता यादीबाबत परिपत्रक To View  Click Here

आरोग्य विभाग: आरोग्य सेवक (पुरुष) तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View  Click Here

आरोग्य विभाग: आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View  Click Here

आरोग्य विभाग: प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View  Click Here

आरोग्य विभाग: औषधी निर्माण अधिकारी तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View  Click Here

आरोग्य विभाग: आरोग्य पर्यवेक्षक तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी To View  Click Here

सा.प्र.वि.: सर्वसाधारण बदल्याची सेवा ज्येष्ठता सूची बाबत परिपत्रक To View Click Here 

सा.प्र.वि.: सर्वसाधारण बदल्याची वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सूची बाबत To View Click Here 

पंचायत विभाग : सर्वसाधारण बदल्याची वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सूची परिपत्रक To View  Click Here

पंचायत विभाग : विस्तार अधिकारी संवर्गातील वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सूची To View Click Here

 

पंचायत विभाग : ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातील वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सूची To View Click Here

पंचायत विभाग : ग्रामसेवक संवर्गातील वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सूची To View Click Here List1  List2  List3  

वित्त विभागसर्वसाधारण बदल्याची वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सूची बाबत To View Click Here 


Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या