Share
HomeMessageCall Us

नवीनतम संदेश

बदलीसंदर्भात अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी

 

पशुसंवर्धन विभाग : सहा.पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, पशुपट्टीबंधक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here

बांधकाम विभाग : स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here

बांधकाम विभाग : कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here

लघु पाटबंधारे विभाग : कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here

सामान्य प्रशासन विभाग : कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी परिपत्रक Click Here

सामान्य प्रशासन विभाग : सहा.प्रशासन अधिकारी  संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here

सामान्य प्रशासन विभाग : कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here

सामान्य प्रशासन विभाग : विस्तार अधिकारी(सा.) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here

सामान्य प्रशासन विभाग : वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here 

सामान्य प्रशासन विभाग : कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here

शिक्षण विभाग (प्रा.): कनिष्ठ / ज्येष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here 

शिक्षण विभाग (प्रा.): मुख्याध्यापक/उच्च माध्यमिक शिक्षक(क.व्या.)/सहा.शिक्षक (उ.श्रे.)/सहा.शिक्षक (नि.श्रे.)/सहा.शिक्षक (नि.श्रे.) वर्ग ५/प्रयोगशाळा सहा.संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here 

शिक्षण विभाग (प्रा.): केंद्रप्रमुख संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here 

आरोग्य विभाग: बदली संदर्भात कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी परिपत्रक Click Here 

आरोग्य विभाग:  आरोग्य सहाय्यक (पु.) कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here 

आरोग्य विभाग:  आरोग्य सहाय्यक (स्त्री.) कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here 

आरोग्य विभाग:  आरोग्य पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here 

आरोग्य विभाग:  प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here 

आरोग्य विभाग:  औषध निर्माण अधिकारी कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here  

लेखा विभाग : सहा.लेखा अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा)/कनिष्ठ सहाय्यक(लेखा) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here

कृषी विभाग : कृषी अधिकारी/विस्तार अधिकारी(कृषी) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here

पंचायत विभाग : विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक) /ग्रामविकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी Click Here


Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या