Share
HomeMessageCall Us

नवीनतम संदेश

वर्ग ३ पदावर १०% आरक्षण ठेवण्याबाबत यादी

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या जि.प.सेवेतील वर्ग ३ च्या पदावर १०% आरक्षण ठेवण्याबाबत तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सूची Click Here


Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या