Share
HomeMessageCall Us

नवीनतम संदेश

वारसाहक्काने नियुक्तीसंबंधी तात्पुरती प

दिवंगत/से.नि./स्वे.से.नि. झालेल्या वर्ग ४ मधील सफाईगार कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईकाना लाड पागे समितीच्या शिफारसीनुसार वारसाहक्काने नियुक्ती देण्यासंबंधी माहे जून २०१८  अखेर पर्यंत प्राप्त एकूण ९ प्रकरणाची तात्पुरती प्रतिक्षाधिन सुची
Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या