Share
HomeMessageCall Us

नवीनतम संदेश

दि.०१.०१.१८ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठत

१. सहा.प्रशासन अधिकारी     Click करा

२. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी      Click करा

३. विस्तार अधिकारी     Click करा

४. वरिष्ठ सहायक     Click करा

५. कनिष्ठ सहायक    Click करा

६. लघुलेखक उ.श्रे.     Click करा

७. लघुलेखक नि.श्रे.     Click करा

८. वाहन चालक     Click करा 

 


Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या