Share
HomeMessageCall Us

नवीनतम संदेश

ईसारा रक्कम सुट बाबत सूचना

बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद गडचिरोली कडून ज्या कंत्राटदारांना यापूर्वी ईसारा रक्कम सुट मिळण्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यांत आलेले आहे अशी सर्व प्रमाणपत्रे याद्वारे रद्द करण्यांत येत आहे.
Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या