Share
HomeMessageCall Us

बांधकाम विभाग

बांधकाम विभाग

बांधकाम विभाग हा  जिल्हा परिषद अंतर्गत रस्ते, इमारती यांची बांधकामे तसेच त्यांची देखभाल दुरूस्ती त्यासंबंधी कार्यवाही करणे, यांमध्ये शासकीय इमारती व रस्ते यांचा वार्षिक आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे आवश्यक कार्यवाही करणे. मुख्यत: स्थानिक विकास कार्यक्रम,वैधानिक विकास मंडळ,  तेरावा वित्त आयोग , आमदार निधी, खासदार निधी, एकात्मिक कृती आराखडा , नक्षलग्रस्त  भागाच्या विकासासाठी विशेषकृती कार्यक्रम इत्यादी अर्थसंकल्पीय कामाचा यात समावेश होतो.  त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषद  अंतर्गत इतर विभागाकडून बांधकामा संबंधीच्या योजनांची अंमलबजावणी करणेची कार्यवाही हा विभाग करतो.

 

 

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या