Share
HomeMessageCall Us

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग 

थोडक्यात

जिल्हा परिषदेकडील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून प्रामुख्याने ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे राबविली जातात. यामध्ये १) नळ पाणी पुरवठा योजना, २) विंधन विहिरीवरुन लघु न.पा.पु. योजना, ३) साध्या विहिरी, ४) विंधन विहिरी इ. कामांचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्हयामधील असलेल्या विंधन विहिरीवरील हातपंप व विदयुतपंप यांची देखभाल दुरुस्ती या विभागाकडून पाहिली जाते.

 

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या