Share
HomeMessageCall Us

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° शासनाने महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° माहितीचा अधिकार अधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶ २००२ पारित केला होता. हा अधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶ पारित करणà¥à¤¯à¤¾à¤®à¤¾à¤—े शासन कारभारात पारदरà¥à¤¶à¤•à¤¤à¤¾ असावी व शासकीय यंतà¥à¤°à¤£à¥‡à¤šà¥€ जबाबदार पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ मà¥à¤¹à¤£à¥‚न पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ तयार करणà¥à¤¯à¤¾à¤•à¤°à¤¿à¤¤à¤¾ तसेच शासनाचà¥à¤¯à¤¾ विविध लोकाभिमà¥à¤– उपकà¥à¤°à¤®à¤¾à¤‚ची / योजनांची जनतेस जासà¥à¤¤à¥€à¤¤ जासà¥à¤¤ माहिती मिळावी असा उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶ होता. असà¥à¤¤à¤¿à¤¤à¥à¤µà¤¾à¤¤ असलेलà¥à¤¯à¤¾ २००२ चà¥à¤¯à¤¾ या कायदà¥à¤¯à¤¾à¤®à¤§à¥à¤¯à¥‡ थोडाफार बदल होवून केंदà¥à¤—ीय माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ ऑकà¥à¤Ÿà¥‹à¤¬à¤° २००५ मधà¥à¤¯à¥‡ अंमलात आला असलà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥‡ महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ अधिकà¥à¤°à¤®à¥€à¤¤ à¤à¤¾à¤²à¥‡à¤²à¤¾ आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ या कायदà¥à¤¯à¤¾à¤šà¥à¤¯à¤¾ अंमलबजावणीमà¥à¤³à¥‡ शासकीय / निमशासकीय यंतà¥à¤°à¤£à¤¾à¤‚वर चांगले नियंतà¥à¤°à¤£ आले आहे. तसेच या कायदà¥à¤¯à¤¾à¤®à¥à¤³à¥‡ शासकीय कामकाज कशा पधà¥à¤¦à¤¤à¥€à¤¨à¥‡ होत आहे, शासनाचà¥à¤¯à¤¾ जनकलà¥à¤¯à¤¾à¤£à¤¾à¤šà¥à¤¯à¤¾ विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पधà¥à¤¦à¤¤à¥€à¤¨à¥‡ होते, तà¥à¤¯à¤¾à¤¤à¥€à¤² विविध सà¥à¤¤à¤°à¤¾à¤µà¤°à¥€à¤² टपà¥à¤ªà¥‡ / पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¥€à¤¯à¤¾ याचीही माहिती सरà¥à¤µà¤¸à¤¾à¤®à¤¾à¤¨à¥à¤¯ जनतेला खà¥à¤²à¥€ होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदरà¥à¤¶à¤• होत जाईल तसतशी े जनतेचà¥à¤¯à¤¾ मनातील संदिगà¥à¤§à¤¤à¤¾ कमी होत जाईल. तसेच दपà¥à¤¤à¤° दिरंगाई आणि भà¥à¤°à¤·à¥à¤Ÿà¤¾à¤šà¤¾à¤° यालाही आपोआपच आळा बसेल.

या कायदà¥à¤¯à¤¾à¤®à¥à¤³à¥‡à¤‚ शासकीय यंतà¥à¤°à¤£à¤¾ आणि जनता यांचेमधà¥à¤¯à¥‡ सलोखà¥à¤¯à¤¾à¤šà¥‡ वातावरण निरà¥à¤®à¤¾à¤£ होईल. सदरचा कायदा जनतेचà¥à¤¯à¤¾ हितासाठी व कलà¥à¤¯à¤¾à¤£à¤¾à¤¸à¤¾à¤ à¥€ केला असलà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥‡, शासन जनतेचे हित डोळà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤¢à¥‡ ठेवून कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®à¤¾à¤‚ची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. याचा परिणाम मà¥à¤¹à¤£à¥‚नच कामकाजात गà¥à¤£à¤µà¤¤à¥à¤¤à¥‡à¤²à¤¾ पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¾à¤¨à¥à¤¯ दिले जात आहे. व तà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¥‡ गà¥à¤£à¤µà¤¤à¥à¤¤à¤¾ राखली जात आहे.

  

नियम 4ब अंतरà¥à¤—त विभागाची माहिती

 

महिला व बालकल्याण विभाग                                                                पंचायत समिती कोरची

कृषी विभाग                                                                                           पंचायत समिती अहेरी 

पशुसंवर्धन विभाग                                                                                  पंचायत समिती धानोरा 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा                                                                पंचायत समिती भामरागड 

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग                                                                   पंचायत समिती गडचिरोली

मोबाईल मेडिकल युनिट                                                                       पंचायत समिती कुरखेडा

पाणी व स्वच्छता

समाज कल्याण विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

वित्त विभाग                                        नरेगा 

सामान्य प्रशासन विभाग                     पंचायत विभाग 

आरोग्य विभाग                                  बांधकाम विभागPhoto

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या