Share
HomeMessageCall Us

मुदत संपणाऱ्या ग्रा.पं.ची यादी-2017

माहे ऑक्टोबर 2017 ते डिसेंबर 2017 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकी संदर्भात तपशिलवार माहिती

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या