Share
HomeMessageCall Us

जि.प.सर्वसाधारण बदल्या-2017

अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी

पंचायत विभागातंर्गत  एकुण 03 संवर्गाची

ग्रामसेवक

ग्राम विकास अधिकारी

विस्तार अधिकारी (पंचायत) 

1) वित्त विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी (सहा.लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) व कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

2) शिक्षण विभाग (प्राथ.) अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी (ज्येष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

ज्येष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

3) लघुपाटबंधारे विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी (कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता)

4) बांधकाम विभाग,  जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची एकुण 02 संवर्गाचे अंतिम वास्तव्य  सेवा ज्येष्ठता सुची (स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता )

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक

 कनिष्ठ अभियंता

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक

5) पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी (सहा.पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक व पशुपट्टीबंधक) 

 

6) कृषी विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी (कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी))

कृषी अधिकारी

विस्तार अधिकारी कृषी

7) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी (कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), हातपंप यांत्रिकी, विजतंत्री व मदतनीस) 

8)जि.प.हॉयस्कूल अंतर्गत कार्यरत संवर्गातील अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता यादी

9)आरोग्य विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी

 आरोग्य सेवक (पुरुष)

आरोग्य सेवक (महिला)

आरोग्य सहाय्यक (पुरुष)

आरोग्य सहाय्यक (महिला)

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

औषध निर्माण अधिकारी

आरोग्य पर्यवेक्षक

 

10) सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी (सहा.प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी (सां.),वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक, वाहन चालक, परिचर (वर्ग-4)

 11) शिक्षण विभाग (प्राथ.) विभाग अंतर्गत कार्यरत केंद्रप्रमुख याची अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता यादी 

12) पंचायत विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची अंतिम वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी 

विस्तार अधिकारी (पंचायत)

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम सेवक 1

ग्राम सेवक 2

13) सामान्य प्रशासन विभागातंर्गत एकुण 07 संवर्गाची (सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी (सां), वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक, वाहनचालक, परिचर वर्ग.4) 

=========================================================================

तात्पुरती वास्तव्य सूची

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागा अंतर्गत सर्वसाधारण बदल्या-2017 करीता कर्मचाऱ्याची तात्पुरती वास्तव्य ज्येष्ठता सूची

1) शिक्षण विभाग जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची एकुण 02 संवर्गाचे तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी 

 जेष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

 कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

2) बांधकाम विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता)

कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता

3) कृषी विभाग जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) )

कृषी अधिकारी

विस्तार अधिकारी (कृषी)

4) लघुपाटबंधारे विभाग जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (कनिष्ठ अभियंता व शाखा अभियंता) 

कनिष्ठ अभियंता व शाखा अभियंता

5) बालकल्याण विभाग जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (अंगणवाडी पर्यवेक्षीका)

अंगणवाडी पर्यवेक्षीका

6) आरोग्य विभाग जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला) )

7) आरोग्य विभाग जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषधी निर्माण अधिकारी व आरोग्य पर्यवेक्षक) 

8) सामान्य प्रशासन विभाग,  जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची एकुण 05 संवर्गाचे तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी परिपत्रक सह (सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक (लि), कनिष्ठ सहाय्यक (लि), विस्तार अधिकारी (सांख्यीकी) )

कनिष्ठ सहाय्यक तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी 2017

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी 2017

वरिष्ठ सहा तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी 2017

विस्तार अधिकारी (सां)तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी 2017

परिपत्रक (सामान्य प्रशासन विभाग)

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी 2017

9) शिक्षण विभाग  जि.प.गडचिरोली अंतर्गत जि.प. हायस्कुल मध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी(मुख्याधापक, कनिष्ठ व्याख्याता, सहाय्यक शिक्षक उ.श्रे., सहाय्यक शिक्षक नि.श्रे., पदविधर सहाय्यक शिक्षक, प्रयोगशाळा सहाय्यक   ) 

10) बांधकाम विभाग जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी (स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक  )

11) वित्त विभाग  जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी (सहाय्यक लेखा अधिकारी,कनिष्ठ लेखा अधिकारी,व.स.ले.,क.स.ले   )

12) शिक्षण विभाग  जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी (केंद्र प्रमुख   ) 

13) पंचायत विभाग  जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी (ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी, तसेच विस्तार अधिकारी (पंचायत/स.क)   )

 EOP , VDO & Grampanchayat

14) पशुसंवर्धन विभाग जि.प.गडचिरोली अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (सहा.पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक व पशुपट्टीबंधक) 

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या