Share
HomeMessageCall Us

अनुकंपा तत्वावरील प्रकरणाची प्रतिक्षाधि

अनुकंपा तत्वावरील प्रकरणाची प्रतिक्षाधिन तसेच संभाव्य नियुक्ती संबधाने माहिती पूर्ण प्रकरणाची तात्पुरती सूची 

1. अनुकंपा तात्पुरती सूची परिपत्रक 25.09.2017

2. अनुकंपा सूची_25.9.17 pdf

3. अनुकंपा सूची_pdf 25sep17

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या