Share
HomeMessageCall Us

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन मुलाखत सुचना

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातील पाणी गुणवत्ता तज्ञ व वित्त व संपादणूक अधिकारी या रिक्त असलेल्या पदाबाबत कंत्राटी पध्दतीने भरतीबाबत दि 08/11/2017 रोजी मुलाखत व मुळ दस्ताऐवज तपासणी बाबत सुचना

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या