Share
HomeMessageCall Us

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाज्येष्ठता यादी

यादी पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

१. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग - कनिष्ठ अभियंता संवर्ग

२. बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्ग 

३. बांधकाम विभाग - कनिष्ठ अभियंता संवर्ग 

४. लघु पाटबंधारे विभाग - जलसंधारण अधिकारी संवर्ग 

५. कृषी विभाग - कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी(कृषी)

६. पशु संवर्धन विभाग - सहा.पशुधन विकास अधिकारी , पशुधन पर्यवेक्षक , पशुपट्टीबंधक 

७. आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक (महिला)

८. आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (महिला)

९. सामान्य प्रशासन विभाग - वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी परिपत्रक

    सहाय्यक प्रशासन अधिकारी 

    कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी 

    विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)

    वरिष्ठ सहाय्यक 

    कनिष्ठ सहाय्यक

१०. पंचायत विभाग - ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी पं

११. महिला व बाल कल्याण विभाग - अंगणवाडी पर्यवेक्षिका

१२. आरोग्य विभाग - वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी परिपत्रक 

     आरोग्य सेवक (पुरुष)

     आरोग्य सहाय्यक (पुरुष)

     आरोग्य पर्यवेक्षक 

     प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

     औषध निर्माण अधिकारी 

१३. शिक्षण विभाग - विस्तार अधिकारी (शिक्षण), कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

        केंद्र प्रमुख संवर्ग 

        मुख्याध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, सहाय्यक शिक्षक(उच्च श्रेणी), सहाय्यक शिक्षक(निम्न श्रेणी),  प्रयोगशाळा सहाय्यक

 

 

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या