Share
HomeMessageCall Us

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची २०१९

बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 

बांधकाम विभाग - कनिष्ठ अभियंता

पशु संवर्धन विभाग - सहा.पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन पर्यवेक्षक/पशुपट्टीबंधक 

सामान्य प्रशासन विभाग - स.प्र.अ./क.प्र.अ./वि.अ.(सा)/वरिष्ठ सहाय्यक/कनिष्ठ सहाय्यक 

शिक्षण विभाग - विस्तार अधिकारी(शि.) श्रेणी २ वर्ग ३/ कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शि.) श्रेणी ३ वर्ग ३

शिक्षण विभाग - केंद्र प्रमुख संवर्ग

शिक्षण विभाग(प्राथ.)- मुख्याध्यापक /उच्च मा. शिक्षक / सहा.शिक्षक (उ.श्रे.)/सहा.शिक्षक (नि.श्रे.)/प्रयोगशाळा सहाय्यक

सामान्य प्रशासन विभाग - स.प्र.अ.

सामान्य प्रशासन विभाग - क.प्र.अ.

सामान्य प्रशासन विभाग - वि.अ.(सा)

सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक   

सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक

महिला व बालकल्याण विभाग - अंगणवाडी पर्यवेक्षिका

लघु पाटबंधारे विभाग - जलसंधारण अधिकारी

यांत्रिकी उपविभाग - कनिष्ठ अभियंता / कनिष्ठ अभियंता (यां) / हातपंप यांत्रिकी / वीजतंत्री 

आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष)

आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक (पुरुष)

आरोग्य विभाग - आरोग्य पर्यवेक्षक 

आरोग्य विभाग - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

आरोग्य विभाग - औषध निर्माण अधिकारी 

आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (महिला)

आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक (महिला)

कृषी विभाग - विस्तार अधिकारी (कृषी)

पंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक)/ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या