Share
HomeMessageCall Us

राआअ अंतर्गत (RNTCP) पदभरती अंतिम पात्र उमेदवा

 सुधारीत राष्ट़ीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत रिक्त असलेली विविध पदे भरण्याबाबत मुलाखतीसाठी  पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या